AKTIVNOSTI I METODE

- istraživačka nastava

- učenje putem rješavanja problema

- učenje putem video-materijala

- praktični rad

- unos, obrada i analiza podataka

- online učenje, rješavanje online kvizova i upitnika

- izrada grafičkih priloga (dijagrama i kartograma)

- fotografiranje svih faza projekta

- izrada plakata, prezentacija i web stranice projekta

- organizacija završne prezentacije rezultata projekta

- sudjelovanje u vrednovanju

- sudjelovanje u edukacijama i radionicama